Majakka 2022

Majakka -opinnäytetyöpalkinto 2022 Laura Hytille

Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseura on myöntänyt vuoden 2022 Majakka-opinnäytetyöpalkinnon Laura Hytin työlle Katsomuskasvatusmateriaalin koostaminen Monikatsomukselliset oppimisen tilat varhaiskasvatuksessa -hankkeelle.

Opinnäyte, joka tehtiin osana Diakonia-ammattikorkeakoulun varhaiskasvatuksen ohjaajaopintoja, käsitteli varhaiskasvatuksen katsomuskasvatusta. Tekijä oli mukana Helsingin yliopiston hankkeessa, jossa laadittiin katsomuksellista moninaisuutta käsittelevää materiaalia varhaiskasvatukseen. Hän toimitti tuotetusta materiaalista valikoiman avoimesti varhaiskasvattajien saataville. Opinnäytetyö kuvaa toimittamiseen liittyvän arviointiprosessin käsitteellisesti, kriittisesti ja tarkasti. Toimitettu materiaali tukee murroksessa olevaa varhaiskasvatuksen katsomuskasvatusta, ja arviointiprosessi nostaa esille kentän haasteita sekä materiaalin arvioinnin tärkeitä näkökohtia.

Lisäksi ensimmäisen kunniamaininnan sai Susanna Andin ja Anna Hennisen työ Selviytymisseikkailu Galilean vuoristosta – Rippikoulun loppukertauksen toteutus pakopelinä ja toisen kunniamaininnan Katariina Ottossonin työ Betlehemin Rauhantulen hyödyntäminen partion katsomuskasvatuksessa. Myös nämä tekijät olivat Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoita.

Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseura myöntää Majakka-palkinnon vuosittain seuran tutkimusalaan liittyvälle opinnäytetyölle. Palkinto koskee yliopistojen ja korkeakoulujen pro gradu -tutkielmia ja opinnäytetöitä. Seuran tavoitteena on edistää tutkimusta, joka kohdistuu erityisesti kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen sekä eri katsomusten kasvatusajatteluun ja -toimintaan.

Perustelut:

Hytin opinnäytetyössä teoreettinen ja käytännöllinen katsomuskasvatuksen pedagogiikka sekä niiden arviointimenetelmät kohtaavat hedelmällisellä tavalla. Opinnäytetyö kytkeytyy laajempaan akateemiseen tutkimushankkeeseen arvioimalla siinä tuotettua pedagogista materiaalia ja saattamalla sen kaikkien kasvattajien saavutettavaksi. Opinnäytetyö on hyvin integroitunut tutkimuksen, koulutuksen ja työelämän rajapintaan. Työ on käsitteellinen ja sen ote on läpeensä kriittinen. Hytti esimerkiksi tunnistaa lähdemateriaalin rajallisuuden ja tarkastelee monipuolisesti tutkimusetiikkaa. Menetelmät on kuvattu tarkasti ja itsekriittisesti. Käsiteanalyysiä tarvitaan jatkossa lisää syventämään mm. monikatsomuksellisuuden ja superdiversiteettien käsitteitä. Aihe, varhaiskasvatuksen katsomuskasvatus, on vähän tutkittu ja parhaillaan murroksessa, joten opinnäyte on erittäin ajankohtainen.

1. Kunniamaininta:Susanna And ja Anna Henninen: Selviytymisseikkailu Galilean vuoristosta – Rippikoulun loppukertauksen toteutus pakopelinä.

Perustelut:

And ja Henninen ovat onnistuneet taitavasti pelillistämään rippikoulun loppukertaukseen pakopelin muotoon. Pakopeli soveltuu hyvin myös rippikoulussa käsiteltävien teemojen syventämiseen. Opinnäytetyö tukee rippikoulun nuorilähtöisyyttä ja yhteisöllisyyttä, jotka ovat Suuri Ihme - rippikoulusuunnitelman keskeisiä painopisteitä. Opinnäytteessä on hyvin tunnistettu ja tuotu esiin tutkimustausta pelin kehittämisen pohjalla.

 

Opinnäytetyön myötä syntyneen pakopelin osallisuus ansaitsee myös erityiskiitoksen. Pakopeliä ovat olleet opinnäytetyön tekijöiden lisäksi kehittämässä Vihdin seurakunnan työntekijät, rippikoululaiset ja isoset. Loppukertaukseksi tarkoitettu pakopeli palvelee laajasti seurakuntien rippikoulutyön kehittämistä.

2. Kunniamaininta: Katariina Ottosson: Betlehemin Rauhantulen hyödyntäminen partion katsomuskasvatuksessa.

Perustelut:

Ottossonin opinnäyte paneutuu varsin vähän tutkittuun järjestöjen katsomuskasvatukseen. Partion katsomuskasvatus on ollut murroksessa, joten siihen suunnattu materiaali tulee suureen tarpeeseen. Ottosson on tunnistanut ansiokkaasti lähtökohtia, joita partion katsomuskasvatuksen tulisi toteuttaa ja soveltanut niitä johdonmukaisesti tuottamassaan materiaalista. Materiaali on avoimesti kasvattajien saatavilla.

Linkki Majakka-palkinnon saaneeseen työhön:

https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022112123433

Linkki opinnäytteessä toimitettuun materiaaliin:

https://blogs.helsinki.fi/monikatsomukselliset-tilat-varhaiskasvatuksessa/materiaalit/tutkimusmatkojakatsomustenmaailmaan/

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Jouko Porkka, +358 40 5687077, jouko.porkka@diak.fi,    sihteeri Arja Lusa, +358 45 2020420, arja.lusa@knt.fi