Majakka 2021

MAJAKKA-PALKINTO RIPPIKOULUN HYBRIDIOPETUSTA KÄSITTELEVÄLLE
OPINNÄYTETYÖLLE

Vuoden 2021 Majakka-palkinto on myönnetty Heidi Toivaselle hänen opinnäytetyöstään
Rippikoulu, hybridiopetus ja covid-19. Työ on uskonnonpedagogiikan alaan kuuluva pro gradu
-tutkielma, joka on tehty I tä-Suomen yliopistossa. Majakka-palkinto jaettiin Diakonian ja
kasvatuksen tutkimuksen päivässä Helsingissä 25.11.2021.

Heidi Toivasen tutkimus on ajankohtainen, sillä se tarkastelee covid-19 -pandemian vaikutuksia seurakuntien rippikouluihin. Työ arvioi rippikoulupedagogiikkaa hybridiopetuksen käsitteen avulla. Erityisen mielenkiinnon kohteena on etä- j a lähiopiskelun yhteensovittaminen pandemian poikkeusoloissa. Seurakuntien työntekijät joutuivat nopealla aikataululla luomaan uusia opetusjärjestelyjä ja samalla huolehtimaan terveysturvallisuudesta.

Opinnäytetyö antaa monipuolisen ja selkeän kuvan siitä, mitä rippikoulun hybridiopetus oli tietyssä historiallisessa tilanteessa. Samalla se antaa laajemminkin välineitä pedagogiseen kehittämiseen.
Tulokset osoittavat, että leirijakson etuja on mahdoton saavuttaa etäopetuksessa. Toisaalta
rippikoulun etäopiskeluun näyttäisi sisältyvän myös monia mahdollisuuksia, joiden hyödyntäminen vaatisi lisää suunnittelu- ja kehittämistyötä.

Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseura myöntää Majakka-palkinnon vuosittain
seuran tutkimusalaan liittyvälle opinnäytetyölle. Palkinto koskee yliopistojen ja korkeakoulujen pro gradu -tutkielmia ja opinnäytetöitä. Seuran tavoitteena on edistää tutkimusta, joka kohdistuu
erityisesti kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen sekä eri katsomusten kasvatusajatteluun ja
toimintaan. Majakka-palkinto jaettiin nyt kolmannen kerran.

Linkki opinnäytetyöhön: http://urn.fi/urn:nbn:fi:uef-20210526

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Pekka Launonen +358 45 2496364, pekkalaun@gmail.com
Sihteeri Arja Lusa, +358 45 2020420, arja.lusa@knt.fi
Kuvat: Tero Fleminch