UKKT Majakka-palkinto 2023

2023 MAJAKKA-OPINNÄYTETYÖPALKINTO BIRGIT BJÖRKROTHILLE

Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseura on myöntänyt vuoden 2023 Majakka-opinnäytetyöpalkinnon Birgit Björkrothin maisterintutkielmalle Irja Askolan runojen välittämä yhteiskunnallinen ja teologinen näkemys lapsista ja lapsuudesta.

Palkintolautakunta toteaa palkinnon myöntämisen perusteista seuraavaa:

Björkrothin opinnäyte syntyi Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa kaupunkiteologian oppiaineessa. Tutkielmassa Irja Askolan runoja, joita on aiemmin tulkittu naisnäkökulmasta, tarkastellaan lapsuuden sosiologian ja teologian näkökulmista. Työ on tehty eettisesti ja metodisesti huolellisesti. Analyysia on kypsytelty riittävästi niin, että se tuo esille olennaisen runojen lapsuuskuvasta. Aineistosta tehtyjä havaintoja tuodaan keskusteluun moninaisten teoreettisten ja empiiristen näkökulmien kanssa. Pohdinta-luvussa analyysi tuodaan vielä uudelle tasolle, jossa löydetään kantavia teemoja ja liitetään johtopäätökset vapautuksen teologiaan ja feministiseen teologiaan.

Björkrothin tutkielmassa tarkastellaan piispa emerita Irja Askolan yhteiskunnallisia ja teologisia näkemyksiä lapsuudesta. Tutkielmassa selvitän, millaisia lapseen ja lapsuuteen liittyviä yhteiskunnallisia ja teologisia näkemyksiä Irja Askolan lapsia ja lapsuutta käsittelevät runot ilmentävät.

Tämän laadullisen tutkielman aineisto koostuu Irja Askolan lapsia ja lapsuutta käsittelevistä runoista teoksissa Lasinen lapsuus. Kuvia suomalaisen lapsen elämästä (2002), Tie vie, pyhä kantaa. Rukousta ja runoa kirkkovuoden mittaan (2010) sekä Pöytä katettu kaikille (2016). Runot analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla.

Analyysin tuloksena runoista jäsentyi kaksi pääteemaa, haavoittava lapsuus ja hyvä lapsuus. Haavoittavan lapsuuden alle muodostuivat syventävät teemat lapsuus selviytymisenä ja lapsuus suomalaisessa yhteiskunnassa, sekä hyvän lapsuuden alle syventävät teemat lapsuus huolettomuutena ja kristinuskon lapsuus.

Askolan runojen lapsuus typistyy selviytymiseksi, jota leimaa aikuisten lapsiin kohdistama vallankäyttö sekä vaatimukset. Askolan runojen yhteiskunnallinen kritiikki osuu rakenteisiin, jossa lapsuuden arvoa ei ymmärretä ja se halutaan sivuuttaa. Lapsuuden huolettomuus näyttäytyy runoissa leikkinä, ilona sekä osallisuutena, jossa toteutuvat lasten todeksi ottaminen sekä kuulluksi ja nähdyksi tuleminen. Kristinuskon lapsuuden runoista piirtyy kuva, jossa Askolan kristinuskon sanoman ja hänen teologiansa ydin on lasten kunnioituksessa ja heidän ensisijaisuudessaan.

Askolan runot ammentavat lasten arjen eletystä elämästä ja hän yhdistää teologisen ajattelun yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Näin Askolan runoista on nähtävissä lasten vapautuksen teologian painotus.

Lisäksi kunniamaininnan saivat seuraava opinnäytteet:

Matti Korhosen maisterintutkielma Katsomusdialogia yhdessä ja eriytetysti: Integroiva kirjallisuuskatsaus eriytetyn ja integroidun katsomusopetuksen antamista dialogivalmiuksista Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta uskonnonpedagogiikan alalta osallistuu erittäin ajankohtaiseen keskusteluun kokoamalla suomalaisesta katsomusopetuksesta tehtyä tutkimusta yhteen.

Laura Oikarisen maisterintutkielma Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisuus lukion katsomusaineiden oppikirjoissa Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta uskonnonpedagogiikan alalta tarkastelee sitä, miten lukion katsomusaineiden oppikirjat rakentavat tilaa kulttuuriselle ja katsomukselliselle moninaisuudelle sekä tukevat tiedonalan kielen oppimista.

Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseura myöntää Majakka-palkinnon vuosittain seuran tutkimusalaan liittyvälle opinnäytetyölle. Palkinto koskee yliopistojen ja korkeakoulujen pro gradu -tutkielmia ja opinnäytetöitä. Seuran tavoitteena on edistää tutkimusta, joka kohdistuu erityisesti kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen sekä eri katsomusten kasvatusajatteluun ja -toimintaan.

 

Linkki Majakka-palkitun työn tiivistelmään: https://helda.helsinki.fi/items/210914cc-4ee3-4b71-a9a3-a90409c39b7f

 

Linkki Korhosen opinnäytteeseen: https://helda.helsinki.fi/items/2b141fe0-8213-465f-a9c3-4a74f592d056

 

Linkki Oikarisen opinnäytteeseen: https://helda.helsinki.fi/items/6c1f5885-5ca0-4436-bab1-475513bfc539

 

 

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Jouko Porkka, + 358 405687077, jouko.porkka@diak.fi,  sihteeri Arja Lusa, +358 45 2020420, arja.lusa@knt.fi

 

Laura Oikarisen opinnäytetyö sai kunniamaininnan. Onnettelijoina Anuleena Kimanen (vas) ja Jouko Porkka.
Palkinto luovutettiin Birgit Björkrothille 17.11. Tieteiden talossa
Kunniamaininnan opinnäytteestään sai Matti Korhonen
Palkintojen luovutukseen osallistuvat UKKT:n hallituksen jäsenet Anuleena Kimanan (vas) ja Arja Lusa (oik.)